Mój koszyk

Samarite Logo

Twój koszyk jest pusty

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„MAMA15”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „MAMA15”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: [email protected] (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja o nazwie ,,MAMA15” będzie trwać dniach od 23 maja 2022 roku do dnia 24 maja 2022 roku do godz. 23:59 („Okres Obowiązywania”).

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem https://samarite.eu (,,Sklep internetowy”).

4. Klienci otrzymają informację o Promocji, jej zasadach i terminach na Instagramie Michalina Grzesiak (@krystynoniedenerwujmatki)

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu przynajmniej jednego z wymienionych produktów Samarité będącego przedmiotem oferty Sklepu internetowego: Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité, Divine Secret Serum, Samarité Supreme Balm, Samarité Supreme Mini Balm, Samarité Supreme Cleanser, Samarité Supreme Mini Cleanser, Samarité Divine Set.

2. Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupów:

a. do kwoty 199,99 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przysługuje rabat w wysokości 15% na produkty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu;

b. za kwotę 200,00zł po uwzględnieniu przyznanego rabatu 15% (słownie: dwieście złotych) na produkty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu, do jego koszyka zostanie dodany jeden zestaw (dalej: „Zestaw”) w cenie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) składający się z:

                                                    i.     jednej sztuki Samarité Supreme Mini Balm,

                                                   ii.     jednej sztuki Samarité Supreme Mini Cleanser.

3. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawany jest Klientowi (niezależnie od kwoty zakupów) wyłącznie po umieszczeniu wybranych produktów wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu i wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego „MAMA15”

4. Jeden Zestaw dodawany jest do koszyka Klienta wyłącznie po umieszczeniu w koszyku wybranych produktów wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu i jednocześnie zrobieniu zakupów na kwotę minimum 200,00 zł po uwzględnieniu przyznanych rabatów oraz wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu Rabatowego „MAMA15”.

5. Promocja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupów za pośrednictwem strony https://samarite.eu/pl

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden Zestaw produktów wymienionych w §2 ust 2 pkt b), niezależnie od kwoty zamówienia przewyższającej 200,00 zł po uwzględnieniu wszystkich przyznanych rabatów i ilości zamówionych produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

7. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

9. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Promocji.

10. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

11. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu zakupionych w Okresie obowiązywania Promocji i jednocześnie obniżeniu wartości Zamówienia poniżej 200 zł, a tym samym w przypadku gdy Uczestnik Promocji nie spełni warunku otrzymania Zestawu w Promocji na zasadach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b oraz § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru zwrócić Zestaw, którego otrzymanie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towarów w okresie obowiązywania Promocji. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek otrzymania Zestawu od Organizatora

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://samarite.eu/pl/page/regulamin-sklepu ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://samarite.eu/pl/page/regulamin-sklepu

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://samarite.eu/pl/page/privacy-policy

4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: https://samarite.eu/pl w zakładce „Regulamin promocji”.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

7. O zmianach Regulaminu Klienci będą informowani zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 maja 2022 r.

REGULAMIN PROMOCJI
„MAGAZYN PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”

 

§1 DEFINICJE

1. Organizator – Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.

2. Towar lub Towary – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym i objęte Promocją.

3. Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów w ramach promocji „Magazyn pielęgniarek i położnych”.

4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który nabywa Towary w ramach Promocji.

5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

6. Przedsiębiorca-konsument, Prosument - osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

7. Sklep – sklep internetowy samarite.eu

8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.

 

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja -15% na produkty pielęgnacyjne Samarité obowiązuje w Sklepie w dniach 9 maja-9 czerwca  2022 roku do godziny 23.59 („Okres obowiązywania”).

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% na produkty wskazane w ust. § 2 ust. 4 Regulaminu.

3. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego, który znajduje się majowym wydaniu Magazynu pielęgniarek i położnych.

4. Promocja obejmuje Towary aktualnie dostępne w Sklepie, będące przedmiotem oferty Sklepu: Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir, Samarité Divine Secret Serum, Samarité Supreme Balm, Samarité Supreme Cleanser, Samarité Divine Secret Set, Samarité Mini Supreme Cleanser, Samarité Mini Supreme Balm.

5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach w majowym wydaniu Magazynu dla pielęgniarek i położnych.

6. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie.

7. Promocja dotyczy zakupu Towarów jedynie za pośrednictwem Sklepu. Promocja nie obejmuje w szczególności Towarów sprzedawanych przez pośredników lub dystrybutorów.

8. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią̨ Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

9. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newsletteru.

10. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

 

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBWYCH

1. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.

b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub na adres siedziby Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:

a. niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),

b. obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,

c. obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych produktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),

d. poinformowania o dostępności produktu przy wyborze tej usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy),

e. przedstawiania informacji na temat naszych produktów, oferty, promocji (newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing własnych produktów i usług. Wysyłka informacji handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego,

f. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

g. udzielania odpowiedzi na wysłany formularz konsultacyjny i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,

h. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

i. prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,

j. marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora,

k. usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone na stronie internetowej samartie.eu. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: samarite.eu

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają̨ ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji,

b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją,

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9.05.2022 r.

follow us on instagram