Mój koszyk

Samarite Logo

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN PROMOCJI

„PRODUKT ZA OPINIĘ”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „PRODUKT ZA OPINIĘ” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: [email protected] (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Czas trwania Promocji:

Promocja ,,PRODUKT ZA OPINIĘ” od dnia 17.04.2024 r. do dnia 21.04.2024r godz. 24:00 („Okres Obowiązywania”).

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).

4. Promocja obejmuje prezent w postaci Samarité Mini Supreme Balm (zwany dalej „Prezent”) wszystkie osoby, które w dniach obowiązywania promocji zostawią opinię na temat produktu Supreme Balm kupionego wcześniej w Sklepie internetowym. Informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach otrzymywana będzie za pomocą wiadomości e-mail w związku z subskrypcją newslettera i zakupu produktu Samarité Supreme Balm, (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

5. Uczestnik Promocji, musi przesłać dane do wysyłki (Imię i Nazwisko, adres e-mail, nr tel., adres: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) na adres [email protected] do momentu zakończenia czasu na zostawienie opinii tj. do dnia 21.04.2024. W razie nieprzesłania adresu do wysyłki przez Uczestnika Promocji, Organizator nie wyśle Prezentu Uczestnikowi Promocji.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub Konsument - Przedsiębiorca), który zamieści opinię na temat kupionego w Sklepie internetowym min. jednego lub kilku produktów Samarité Supreme Balm („Produkt”), otrzyma wiadomość e-mailową z Ofertą Promocyjną oraz wyrazi chęć́ udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji (,,Uczestnik’’).

2. Uczestnikom Promocji, za wystawioną opinię na temat Produktu spełniającą wymogi zdefiniowane w ust. 4 przysługuje prezent w postaci produktu Samarité Mini Supreme Balm.

3. Prezent udzielany jest każdemu Uczestnikowi jednorazowo i wysyłany na wskazany przez uczestnika adres do dnia 05.05.2024 r. niezależnie od liczby zostawionych opinii przez Uczestnika, wyłącznie po wystawieniu opinii dla Produktu podstronie danego Produktu oraz przesłaniu treści opinii wraz z adresem do wysyłki w odpowiedzi na wiadomość mailową informującą o promocji.

4. Opinia dotycząca Produktu powinna zawierać 1 lub kilka zdań dotyczących między innymi działania Produktu, efektu końcowego i/lub odczuć Klienta w trakcie jego stosowania.

5. Opinie, zawierające wulgaryzmy lub które nie będą zawierały informacji o Produkcie nie będą umieszczane na stronie i nie otrzymają Prezentu. Opinie na temat Samarité Supreme Balm muszę spełniać wymogi wskazane w REGULAMINIE ZAMIESZCZENIA OPINII O PRODUKTACH dostępnym na stronie https://samarite.eu/pl/page/regulamin-opinie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych przez siebie opinii.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

8. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się̨ z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

9. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

10. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi w tym skrócenie lub wydłużenie okresu trwania akcji promocyjnej.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów/zasad przeprowadzonej akcji promocyjnej zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu

3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.04.2024 r.

„TRAVEL”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „TRAVEL”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: [email protected] (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja o nazwie ,,TRAVEL.” będzie obowiązywała od dnia 16.04.2024 do dnia 18.04.2024 godz. 7:30 lub do wyczerpania zapasów („Okres Obowiązywania”).

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu. (,,Sklep internetowy”).

4. Promocja obejmuje rabat na produkty wskazane w §2 niniejszego Regulaminu Promocji, które dostępne są w Sklepie internetowym.

5. Klienci otrzymają informację o Promocji w Newsletterze dedykowanym dla Klientów Zeme Pharm.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być́ każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu któregokolwiek z poniższych produktów: produktów Samarité będących przedmiotem oferty Sklepu internetowego: Samarité Divine Peeling, Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir, Samarité Divine Secret Serum, Samarité Divine Skin Perfector SPF 50, Samarité Supreme Balm, Samarité Supreme Mini Balm, Samarité Supreme Cleanser, Samarité Supreme Mini Cleanser, przy jednoczesnym wpisaniu określonego kodu.

2. W przypadku zakupu minimum jednego z wyżej wymienionych produktów oraz jednoczesnym wpisaniu kodu „TRAVEL” Klientowi będzie przysługiwał rabat na produkty znajdujące się w koszyku zamówień w wysokości 20%.

3. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu przysługuje Klientowi (niezależnie od ilości zakupionych Produktów) wyłącznie po umieszczeniu wybranych produktów wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu, wpisaniu kodu rabatowego oraz sfinalizowaniu zamówienia.

4. Promocja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupów za pośrednictwem strony www.samarite.eu

5. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami zniżkowymi, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera.

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

7. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać́ się z treścią Regulaminu Sklepu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Promocji.

8. Każdy Klient może dokonać zwrotu któregokolwiek z zakupionych Produktów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://samarite.eu/pl/page/regulamin-promocji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie Sklepu: https://samarite.eu/pl/page/regulamin-sklepu

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://samarite.eu/pl/page/privacy-policy

4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

7. O zmianach Regulaminu Klienci będą informowani zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.04.2024

„ORANGE”

§1 DEFINICJE

1. Organizator – Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.

2. Towar lub Towary – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym i objęte Promocją;

3. Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów w ramach promocji Orange

4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który nabywa Towary w ramach Promocji;

5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

6. Przedsiębiorca-konsument, Prosument - osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);

7. Sklep – sklep internetowy www.samarite.eu oraz wyspa Samarité w Westfield Mokotów

8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja -20% obowiązuje w Sklepie od 1.03.2024 do dnia 30.04.2024 roku do godziny 23.59 („Okres obowiązywania”).

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 20% na produkty wskazane w par. § 2 ust. 4 Regulaminu.

3. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego znajdującego się w aplikacji Orange lub pokazaniu kodu z aplikacji Orange sprzedawcy na wyspie Samarité w Westfield Mokotów

4. Promocja obejmuje wyłącznie nieprzecenione kosmetyki dostępne na www.samarite.eu i na wyspie Samarité w Westfield Mokotów

5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach w aplikacji Orange

6. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie i na wyspie w Westfield Mokotów.

7. Promocja dotyczy zakupu Towarów jedynie za pośrednictwem Sklepu lub na wyspie Samarité w Westfield Mokotów. Promocja nie obejmuje w szczególności Towarów sprzedawanych przez pośredników lub dystrybutorów.

8. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

9. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newsletteru oraz zestawów produktów obniżonej cenie

10. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

§3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBWYCH

1. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.

b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub na adres siedziby Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:

a. niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),

b. obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;

c. obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych produktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny);

d. poinformowania o dostępności produktu przy wyborze tej usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy);

e. przedstawiania informacji na temat naszych produktów, oferty, promocji (newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing własnych produktów i usług. Wysyłka informacji handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;

f. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

g. udzielania odpowiedzi na wysłany formularz konsultacyjny i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;

h. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

i. prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,

j. marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora,

k. usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone na stronie internetowej samartie.eu. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: Samarité.eu i na wyspie Samarité w Westfield Mokotów

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu

promocji”.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;

b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2024 r.

„NEWSLETTER”

§1 DEFINICJE

1. Organizator – Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.

2. Towary/Towary/Produkty – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym i objęte Promocją;

3. Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów w ramach promocji „NEWSLETTER”.

4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który nabywa Towary w ramach Promocji;

5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

6. Przedsiębiorca-konsument, Prosument - osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);

7. Sklep – sklep internetowy www.samarite.eu

8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% na produkty pielęgnacyjne aktualnie dostępne w Sklepie.

2. Rabat naliczany jest od aktualnych cen regularnych obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika promocji kodu rabatowego otrzymanego po zapisaniu się do newslettera Samarité.

3. Promocja obejmuje Towary aktualnie dostępne w Sklepie, będące przedmiotem oferty Sklepu nie objęte jakąkolwiek przeceną ani promocją.

4. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach w newsletterze.

5. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie.

6. Promocja dotyczy zakupu Produktów jedynie za pośrednictwem Sklepu po jednoczesnym wpisaniu kodu rabatowego udostępnionego w wiadomości e-mail wysłanego po potwierdzeniu adresu e-mail podczas zapisu do newslettera. Promocja nie obejmuje w szczególności Towarów sprzedawanych przez pośredników lub dystrybutorów.

7. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

8. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora.

9. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: samarite.eu

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu w zakładce regulamin promocji.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji w związku z korzystaniem z Promocji opisane zostały w Polityce Prywatności na stronie internetowej www.samarite.eu .

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;

b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.11.2023r.

Obserwuj nas na instagramie