Mój koszyk

Samarite Logo

Twój koszyk jest pusty

0

Polityka prywatności

Dane osobowe, których Administratorem jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Zeme Pharm Anna Mrowińska z siedzibą w Warszawie, przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Usługi świadczone przez Annę Mrowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  Zeme Pharm Anna Mrowińska z siedzibą w Warszawie w ramach sklepu internetowego prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych:
a) Klientów i potencjalnych klientów sklepu internetowego;
b) osób odwiedzających stronę internetową https://www.samarite.eu, której właścicielem jest Administrator;
c) subskrybentów newslettera;

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zeme Pharm Anna Mrowińska z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.

Kontakt z Administratorem

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na dedykowany adres e-mail: [email protected]

2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Al. J. CH. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z charakteru relacji pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.

2. Każda z tych relacji została opisana w oddzielnie, poniżej, aby łatwiej było Państwu znaleźć odpowiednie dla siebie zapisy.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych poniżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi może być ING Bank Śląski S.A. (dalej: „Bank”).

Klienci i potencjalni klienci sklepu internetowego

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta sklepu internetowego w następujących celach:

 • niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, obsługa i realizacja zamówienia, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
 • obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych produktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny);
 • poinformowania o dostępności produktu przy wyborze tej usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy);
 • przedstawiania informacji na temat naszych produktów, oferty, promocji (newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing własnych produktów i usług. Wysyłka informacji handlowej drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail lub numer telefonu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;
 • udzielania odpowiedzi na wysłany formularz konsultacyjny i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania sklepu, firmy, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb Klienta,
 • marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora,
 • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta sklepu internetowego.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazane, podmiotom świadczącym na naszą rzecz różne usługi w tym: usługi prawne i doradcze w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych (serwis komputerowy, hosting i serwer strony internetowej i poczty, outsourcing IT), z których administrator korzysta, firmie dostarczającej system informatyczny i obsługującej zamówienia, biuru księgowemu, podmiotom będącym operatorami usług płatności drogą elektroniczną, kurierom, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy dane przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. W zakresie złożonej reklamacji do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu ustania wskazanego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów (także w zakresie realizacji płatności internetowych), w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli nawiązać stosunku prawnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i/lub wysyłania treści o charakterze marketingowym, odpowiedzi na treść zawartą w formularzu konsultacyjnym czy wiadomości e-mail.

7. W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem portalu Facebook, źródłem danych osobowych jest firma Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Dane zostały wówczas pozyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez Facebook danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez Administratora: dane kontaktowe z profilu na portalu Facebook.

8. W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem platformy WhatsApp, źródłem danych osobowych jest firma WhatsApp Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Dublin, Irlandia. Dane zostały wówczas pozyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez WhatsApp danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez Administratora: dane kontaktowe z profilu na portalu WhatsApp.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

10. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12. W celu przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

14. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

15. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

16. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

17. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Pracownicy i współpracownicy naszych klientów i kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe pracowników i współpracowników klientów i kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy, której stroną jest podmiot, dla którego pracuje, bądź z którą współpracuje taka osoba, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes jakim jest umożliwienie kontaktowania się między stronami umowy w celu jej realizacji).

2. W takiej sytuacji dane otrzymaliśmy bezpośrednio od pracownika lub współpracownika lub od jego pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje.

3. Zakres danych jakie posiadamy to: imię, nazwisko, służbowy telefon i adres e-mail, stanowisko.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby odwiedzające stronę internetową https://www.samarite.eu

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności strony internetowej;
 • administrowania i zarządzania stroną internetową, w tym potwierdzania tożsamości oraz zapobiegania uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu stabilności strony internetowej oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa osobom odwiedzającym stronę;
 • agregowania danych w celu prowadzenia analiz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia działań mających na celu ulepszenie działania strony internetowej;
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych – marketing realizowany jest w postaci następujących działań:
  a. korzystanie z oprogramowania analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach. Administrator gromadzi w tym wypadku wyłącznie następujące kategorie danych: źródło i medium pozyskania osób odwiedzających stronę internetową, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, adres IP oraz domenę i dane geograficzne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, którą wyraża się poprzez ustawienia preferencji przeglą
  b. wykorzystywanie narzędzia Facebook Pixel, by kierować do użytkowników strony internetowej spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. W szczególności Facebook Pixel gromadzi historię zdarzeń (akcji wykonanych przez użytkownika na stronie internetowej np. dodanie produktu do koszyka), aby następnie wyświetlić spersonalizowaną reklamę w serwisie Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, wyrażana w ramach odpowiednich ustawień preferencji przeglądarki.
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony interesów Administratora.
 • Z całą polityką plików cookies wykorzystywaną przez Administratora możesz zapoznać się tutaj.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznych formularzy) w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z zarządzaniem stroną internetową a także firma marketingowa. Ponadto, odbiorcami danych będą również (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) firmy Google Inc. oraz Facebook Inc.

3. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmy Google i Facebook – właściciela narzędzi Google Analytics i Google Ads oraz odpowiednio Facebook Pixel. Klientów. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google oraz Facebook aby poznać zasady przetwarzania danych osobowych przez Google oraz Facebook.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu skasowania plików cookies, zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Cookies. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeżeli nie chcą z kolei Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam od Administratora na portalu Facebook, należy dokonać wyboru ustawień prywatności w serwisie Facebook. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do działania strony internetowej jest dobrowolne, jednak bez ich podania niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać prawidłowo. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Subskrybenci newslettera

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe subskrybentów newslettera w celu przesyłania treści na temat działalności Administratora, w tym na temat swoich produktów, promocji, konkursów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Wysyłka newslettera drogą mailową lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celach marketingowych, na podany adres e-mail lub numer telefonu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, obsługą mailingu, marketingiem, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do zakończenia wydawania newslettera albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku chęci otrzymywania newslettera.

Odbiorcy danych

1. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2. Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

3. W związku z tym, iż Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads oraz Facebook Pixel, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.

2. Dokładny czas przetwarzania danych znajdziecie Państwo w poszczególnych sekcjach Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Źródło danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskuje on co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

2. Obowiązek podania danych osobowych lub brak takiego obowiązku jest także uzależniony od relacji jaką ma osoba, której dane dotyczą z Administratorem, a także danego procesu w ramach tej relacji.

Postanowienia końcowe

1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.

2. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 23.06.2022 r.

Obserwuj nas na instagramie