Mój koszyk

Samarite Logo

Twój koszyk jest pusty

Regulamin konkursu

„NIEDZIELNY QUIZ”

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu „Niedzielny Quiz” zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą jako Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, NIP 9680876255, REGON 300281484 e-mail: [email protected] (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram od dnia 18 lutego 2024 roku do 19 lutego 2024 roku r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do dnia 20 lutego 2023 r.

3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 3. UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do użytkowników Instagrama obserwujących profil @samariteoriginal

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:

a. mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;

b. wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 poniżej;

c. ukończyły 18. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w całym konkursie.

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym będzie kreatywna wypowiedź Uczestnika w postaci wysłania wiadomości w odpowiedzi na InstaStories na profilu @samariteoriginal na Instagramie, w którym Uczestnik w kreatywny sposób odpowie na pytanie: „Jaki jest Twój urodowy game changer, który odmienił Twoją pielęgnację?”

2. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu @samariteoriginal w dniu 18 lutego 2023 roku.

3. Czynności opisane w ust. 1-2 powyżej zwane dalej będą „Zadaniem Konkursowym”.

4. Publikując i zgłaszając Zadanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatora wraz ze zgodą na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram w celu oznaczenia autorstwa Zadania konkursowego przy okazji korzystania z Zadania konkursowego przez Organizatora na zasadach jak wyżej. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.

5. Zadania Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 1-4 nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:

a. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

b. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

c. dyskryminujące, a w szczególności ze względu płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;

d. obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;

e. zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marek innych niż Samarité;

f. naruszające inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie.

§ 5. PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Powołane przez Organizatora jury konkursowe wybierze zwycięzcę spośród konkursowych zgłoszeń Uczestników (zwanych: „Zwycięzcą”).

2. Nagrody zostaną przyznane autorowi zdania konkursowego, które spełniają warunki Konkursu oraz w ocenie członków Jury będzie najbardziej kreatywne i odzwierciedlą odpowiedź na zadanie konkursowe.

3. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda rzeczowych dla Zwycięzców w postaci zestawu kosmetyków Magic Key, który zawiera Divine Cream oraz Mini Supreme Cleanser.

4. Wyniki konkursu, wraz z podaniem danych Zwycięzcy, tj. imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram, zostaną ogłoszone na profilu instagramowym Organizatora wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

5. Zwycięzca mają obowiązek przekazać swoje dane do wysyłki nagrody w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny, Nagroda pozostaje do rozdysponowania przez Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę następnemu Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.

6. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagród przez Zwycięzcę.

7. Nagroda zostanie przekazana, na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zwycięzcę Konkursu adres korespondencyjny na terenie Polski.

8. Za wysyłkę nagród odpowiedzialny jest Organizator.

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Konkurs – Niedzielny Quiz”.

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż wskazana w § 6 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

§ 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:

a. Administratorem danych osobowych jest:

i. ze strony Organizatora – Anna Mrowińska,

- zwanych dalej łącznie dalej „Administratorem”

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

a. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;

b. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

c. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;

d. w celach związanych z aktywnością jako lojalnego klienta;

3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:

a. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

b. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

d. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

g. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),

h. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

i. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.

8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

9. W celu skorzystania z praw określonych w § 7 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratorów wskazany w § 1 Regulaminu.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod linkiem

a. https://samarite.eu/pl/page/regulamin-konkursu,

2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Konkursu) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

3. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

5. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

8. Informacje o zmianach w Regulaminie podawane łącznie:

a. na profilu Samarité na Instagramie: @samariteoriginal,

- wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2024 roku.

„TELETURNIEJ SAMARITÉ”

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Teleturniej Samarité (dalej: „Konkurs”), jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2 CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs ma charakter cykliczny i będzie organizowany raz w miesiącu jako transmisja Facebook Live za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej: Teleturniej), aż do odwołania. Data teleturnieju każdorazowo będzie publikowana na Instagramie @samariteorigal

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu będzie następowało każdorazowo w trakcie trwania Teleturnieju.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce każdorazowo po zakończeniu danego Teleturnieju.

4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

5. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

§ 3 UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do każdej osoby, która obserwuje na portalu społecznościowym Facebook profil marki Samarité (https://www.facebook.com/Samariteoriginal) oraz uczestniczy w Teleturnieju.

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: Uczestnicy), które:

a. obserwują na portalu Facebook profil marki Samarité (https://www.facebook.com/Samariteoriginal);

b. ukończyły 13. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają zdolność do czynności prawnych odpowiednio:

a) pełną – w przypadku osób pełnoletnich oraz

b) ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice), chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych. Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną zgodę na jej udział w Konkursie, powinien zostać wysłany na adres e-mail: [email protected]. W takim przypadku przekazanie nagrody w Konkursie jest uzależnione od doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

c. są konsumentami, tj. nabywają produkty bez bezpośredniego związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) albo osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą będących przedsiębiorcami-konsumentami (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego), tj. dokonującymi z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzona przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, możliwe jest jedynie w trakcie trwania każdorazowej edycji Teleturnieju. Zgłoszenie się do udziału w terminie późniejszym lub zgłoszenia z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może brać udział w Konkursie przy każdej kolejnej edycji Teleturnieju, jednak jedynie do momentu otrzymania Nagrody. Po otrzymaniu Nagrody zgłoszenia uczestnika w kolejnych edycjach Teleturnieju będą pomijane.

§ 4 ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym będzie udzielenie odpowiedzi na 10 (słownie: dziesięć) pytań zamkniętych z trzema wariantami odpowiedzi zadawanych przez przedstawiciela Organizatora w trakcie Teleturnieju.

2. Pytania skierowane będą do wszystkich osób Uczestników Teleturnieju.

3. Pytania, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu – będą opracowywane uprzednio przez komisję konkursową – zadawane będą w formie ustnej w trakcie trwania Teleturnieju.

4. Każda edycja teleturnieju zawierać będzie inny zestaw pytań.

5. Nagrodę, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, otrzyma ten Uczestnik, który pierwszy odpowie poprawnie na wszystkie pytania w komentarzu na portalu Facebook pod prowadzonym Teleturniejem.

6. Odpowiedź na wszystkie pytania musi być zawarta w jednym komentarzu. Odpowiedzi rozbite na wiele komentarzy nie będą uwzględniane.

7. W przypadku gdy żaden z Uczestników nie odpowie na wszystkie pytania poprawnie, zwycięzcą zostanie ta osoba, która jako pierwsza udzieliła poprawnych odpowiedzi na największą ilość pytań.

8. Przy ocenie pierwszeństwa Organizator będzie brał pod uwagę czas publikacji komentarza na portalu Facebook, który wskazany będzie przy konkretnym komentarzu.

§ 5 NAGRODA

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przygotuje pytania konkursowe, na które będą musieli udzielić odpowiedzi Uczestnicy w każdej kolejnej edycji Teleturnieju.

2. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz w toku trwania całego Konkursu.

3. W każdej edycji Teleturnieju będzie przyznawana jedna nagroda.

4. Nagrodę stanowi zestaw kosmetyków, na które składają się Divine Cream, Mini Supreme Balm i Mini Supreme Cleanser marki Samarité o łącznej wartości …  zł (słownie: … złotych)/każdy.

5. Organizator Konkursu przyznaje każdemu laureatowi konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (i wpłacona na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego).

6. Nagrody będą przyznawane laureatom Konkursu bezpośrednio po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa § 4 ust. 5 Regulaminu.

7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.

§ 6 PRZYZNANIE NAGRODY

1. Uprawnionymi przez Komisję Konkursową do przyznania nagrody na podstawie udzielenia prawidłowych odpowiedzi przez Uczestnika na pytania będzie pracownik Organizatora prowadzący Teleturniej, po spełnieniu przez Uczestników warunków, o których mowa w § 4 ust. 5-8 Regulaminu.

2. Komisja Konkursowa wraz z opracowaniem pytań, które zadawane będzie Uczestnikom w trakcie Teleturnieju, opracuje również prawidłową odpowiedź na pytania, które będą uprawniać do otrzymania Nagrody.

3. Niezwłocznie po ustaleniu Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody, pracownik wyznaczony przez Organizatora skonstatuje się z danym Uczestnikiem w celu ustalania szczegółowych informacji o Uczestniku niezbędnych do przekazania nagrody oraz realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie mogą być zgłaszane e-mailem na adres [email protected].

2. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udziału w Konkursie.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, datę udziału w Teleturnieju, jak również opis przyczyny reklamacji.

4. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 8 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:

a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, zwana dalej „Administratorem” z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

a. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;

b. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

c. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;

d. w celach związanych z aktywnością jako lojalnego klienta;

3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:

a. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

b. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

d. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

g. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),

h. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

i. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.

8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

9. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 8 ust. 1 lit. a.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod linkiem: https://samarite.eu/pl/page/regulamin-konkursu

2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na stronie internetowej Organizatora i wchodzić będą w życie z dniem ich publikacji.

3. Informacja o zakończeniu Konkursu będzie podawana na profilu marki Samarité na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Samariteoriginal).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2022 roku.

 

follow us on instagram