Mój koszyk

Samarite Logo

Twój koszyk jest pusty

Regulamin konkursu "3 URODZINY”

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu „3 urodziny” zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą jako Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, NIP 9680876255, REGON 300281484 e-mail: [email protected] (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs, tj. faktyczne przyjmowanie zgłoszeń i rozstrzygnięcie Konkursu, jest organizowany w okresie od dnia 18 maja 2022 roku do 20 maja 2022 roku do godz. 23:59:59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbywać się będzie partiami w dniach 19 maja 2022 roku, 20 maja 2022 roku oraz 21 maja 2022 roku.

3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

§ 3. UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do użytkowników Instagrama obserwujących profil @samariteoriginal.

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:

a. mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;

b. wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 poniżej;

c. dokonają zakupów w sklepie internetowym https://samarite.eu przy użyciu kodu „3URODZINY” w trakcie trwania Konkursu (dalej: „Zamówienie”), tj. od dnia 18 maja 2022 roku do 20 maja 2022 roku do godziny 23:59:59, przy czym decydując jest godzina zamówienia widniejąca na Zamówieniu;

d. stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność́ do czynności prawnych.

3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Uczestnik, który opublikował więcej niż jeden komentarz konkursowy, może zostać nagrodzony tylko raz w czasie trwania całego Konkursu.

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym będzie kreatywna wypowiedź Uczestnika polegającego na  wskazaniu, który kosmetyk Samarité jest jego ulubionym w postaci komentarza pod postem konkursowym na profilu @samariteoriginal i jednocześnie złożenie zamówienia w sklepie www.samarite.eu w trakcie trwania Konkursu z wykorzystaniem kodu promocyjnego: „3URODZINY”.

2. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi pod postem konkursowym odpowiedzieć kreatywnie na pytanie  „Który kosmetyk Samarité jest Twoim ulubionym i dlaczego?”.

3. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu @samariteoriginal w dniu 18 maja 2022 roku.

4. Czynności opisane w ust. 1-3 powyżej zwane dalej będą „Zadaniem Konkursowym”.

5. Publikując i zgłaszając Zadanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatora wraz ze zgodą na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram w celu oznaczenia autorstwa Zadania Konkursowego przy okazji korzystania z Zadania konkursowego przez Organizatora na zasadach jak wyżej. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.

6. Zadania Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 1-5 nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:

a. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

b. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

c. w jakikolwiek dyskryminujące sposób, a w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;

d. obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;

e. zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż Samarité;

f. naruszające inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie.

 

§ 5. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze trzech zwycięzców spośród osób, które spełniły warunki określone w § 3 Regulaminu oraz wykonały Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 Regulaminu (dalej: „Zwycięzca”, „Zwycięzcy”).

2. W Konkursie zostaną przyznane trzy zestawy nagród, po jednej dla każdego z trzech Zwycięzców.

3. Nagrodą będzie potrojenie zamówienia złożonego w sklepie przez Uczestnika konkursu oraz torba Big Bag.

4. Zamówienie musi zostać złożone, a Zadanie Konkursowe wykonane przed wyborem Zwycięzcy przez Komisję Konkursową.

5. Niezależnie od ilości Zamówień, złożonych w trakcie trwania Konkursu, potrojone zostaje tylko to Zamówienie, które zostało złożone przy użyciu kodu promocyjnego „3URODZINY”.

6. Potrojeniu podlegają produkty zamówione przez Uczestnika w ramach standardowej oferty. Potrojeniu nie podlegają produkty, które Uczestnik otrzymał w prezencie bądź nabył za 0,01 zł w związku z uczestnictwem w promocji „Trzecie Urodziny”

7. Nagroda zostaną wysłana Zwycięzcy Konkursu w ciągu 7 dni (siedmiu) od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagrody przez Zwycięzcę w regulaminowym czasie, tj. w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

8. Nagroda zostanie przekazana, na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zwycięzcę Konkursu adres korespondencyjny na terenie Polski.

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

§ 6. PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa wybierze Zadanie konkursowe, które spełnia warunki Konkursu oraz w indywidualnej ocenie członków Komisji będzie najbardziej kreatywne i odzwierciedli odpowiedź na zadanie konkursowe.

3. Wyniki konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika będą ogłaszane według następującego harmonogramu na profilu Instagram Organizatora - @samariteoriginal:

a. pierwszy Zwycięzca w dniu 19 maja 2022 roku;

b. drugi Zwycięzca w dniu 20 maja 2022 roku;

c. trzeci Zwycięzca w dniu 21 maja 2022 roku.

4. Zwycięzca ma obowiązek przekazać swoje dane do wysyłki nagrody w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny, Nagroda pozostaje do rozdysponowania przez Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.

5. W przypadku gdy Komisja przyzna nagrodę Uczestnikowi, otrzyma on pierwszą przesyłkę ze swoim zamówieniem wysłaną zgodnie z zasadami obowiązującymi w Regulaminie Sklepu dostępnego na stronie https://samarite.eu/pl/page/regulamin-sklepu, a następnie po przeslaniu danych do otrzymania Nagrody, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu Konkursu, Zwycięzcy zostanie wysłana przesyłka z Nagrodą, która zawierać będzie dwie sztuki każdego z produktów, które znajdowały się w Zamówieniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

6. W przypadku anulowania Zamówienia przez Uczestnika, Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejne najlepsze zadanie Konkursowe.

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Konkurs Urodziny” bądź za pośrednictwem mailowym na adres: [email protected]

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż określona w § 7 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

 

§ 8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:

a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zeme Pharm Anna Mrowińska z siedzibą w Warszawie (00-580), Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, NIP: 9680876255, REGON: 300281484, zwana dalej „Administratorem”.

b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się̨ skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

a. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;

b. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

c. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;

d. w celach związanych z aktywnością̨ jako lojalnego klienta;

3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:

a. osoba, której dane dotyczą̨, wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą̨, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.

5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:

a. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

b. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

d. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

g. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),

h. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

i. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.

8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

9. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się̨ z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: [email protected],com, lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 8 ust. 1 lit. a.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w regulaminach promocji na stronie www.samarite.eu

2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Konkursu) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

3. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

5. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego – zgłoszenia i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

8. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na profilu Samarité na Instagramie: @samariteoriginal wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2022 roku.

follow us on instagram