REGULAMIN PROMOCJI
„MINI BIG”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „MINI BAG” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customerservice@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Czas trwania Promocji:
  Promocja ,,MINI BAG” od dnia 16.09.2020 r. godz. 10.00 do dnia 19.09.2020r godz 24:00 (“Okres obowiązywania”).
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
 4. Promocja obejmuje: za zakupy za minimum 200 pln mini balm gratis kod: MINI, za zakupy za minimum 400 pln torba the big bag gratis, kod BIG. Promocje nie łączą się
 5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach alternatywnie za pomocą wiadomości e-mail, informacji w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité Supreme Balm lub Samarité Supreme Mini Balm oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji(“Uczestnik’’).
 2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat gratis; przy zakupach za min. 200 pln Mini Supreme Balm, przy zakupach za minimum 400 pln – torba the big bag, w prezencie. Aby uzyskać gratis należy wprowadzić wybrany wymieniony wyżej kod rabatowy.
 3. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
 4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać́ się z treścią̨ Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
  b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
  c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
 3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.09.2020 r.
0