REGULAMIN PROMOCJI
„wiosna2021”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „wiosna2021” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Czas trwania Promocji:
Promocja ,, wiosna2021” obowiązywać będzie od dnia 26.03.2021 r. godz. 9.00 do dnia 31.03.2021r godz. 24:00 („Okres Obowiązywania”).
3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%” oraz mini balm w prezencie do każdego złożonego zamówienia zawierającego minimum jeden pełnowartościowy produkt pielęgnacyjny określony w regulaminie promocji (§2 ust. 1 i 2) lub torbę the big bag po zastosowaniu odpowiedniego kodu rabatowego.
5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach za pomocą czasopism Twój Styl i Show.
6. Regulamin promocji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir, Samarité Supreme Cleanser, Samarité Supreme Balm, Samarité Supreme Mini Balm) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji (,,Uczestnik’’).
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% na produkty pielęgnacyjne marki Samarité (z wyłączeniem Divine Secret Serum i Divine Secret Set) oraz na torbę The big bag. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „wiosna2021”. Dodatkowo do każdego złożonego zamówienia zawierającego przynajmniej 1 produkt opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu dołączamy mini balm w prezencie.
3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie wymienionych wyżej produktów pielęgnacyjnych i torby the big bag (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) dostępnych na stronie internetowej „www.samarite.eu”.
4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać́ się z treścią̨ Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.03.2021r.

0
POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU