REGULAMIN PROMOCJI
„Rabat 15%”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „15SARA zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customerservice@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Czas trwania Promocji:
  Promocja ,,Sara” od dnia 29.07.2020 r. godz. 10.00 do dnia 01.08.2020r godz 24:00 („Okres Obowiązywania”).
  Promocja ,,Mrs_mom” od dnia 30.07.202 godz. 10:00 do dnia 02.08.2020 godz 24:00 („Okres Obowiązywania”).
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
 4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%”.
 5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach alternatywnie za pomocą wiadomości e-mail, informacji w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité Supreme Balm lub Samarité Supreme Mini Balm oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji(,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% wyłącznie na produkty pielęgnacyjne marki Samarité oraz na torbę The big bag. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „15sara” lub ,,15mrsmom”
 3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie produktów pielęgnacyjnych i torby the big bag (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) dostępnych na stronie internetowej „www.samarite.eu”.
 4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
  b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
  c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
 3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.07.2020 r.
0