Regulamin promocji “WUM21”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „WUM21” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
1. Czas trwania Promocji:
Promocja ,,WUM21” będzie odbywało od dnia 05.03.2020 r. od godz.08:00 do 31.03.2021r. do godz. 24:00 („Okres Obowiązywania”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%”.
4. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach alternatywnie w trakcie trwania konferencji online “Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Sluzowych” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być́ każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité Supreme Balm, Samarité Supreme Mini Balm, Samarité Supreme Cleanser oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji (,,Uczestnik’’).
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% wyłącznie na produkty pielęgnacyjne marki Samarité (z wyłączeniem Divine Secret Serum oraz Divine Secret Set) i na torbę The big bag. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „WUM21
3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie wymienionych wyżej produktów (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) „www.samarite.eu”.
4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać́ się z treścią̨ Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień́ Regulaminu.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień́ Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.03.2021 r.

0
POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU