Regulamin promocyjny Samarité „Mystery Shopping”

Samarité, 15.03.2021r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „SAMARITÉ MYSTERY SHOPPING” (dalej: „Promocja”) jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 REGON: 30028148 NIP: 9680876255, zwana dalej „Organizatorem” lub „Sprzedawcą”.
1.2. Promocja trwa w dniach od 15.03.2021 r. do 22.03.2021 r. (do godziny: 10:30).
1.3. Miejscem promocji jest terytorium Unii Europejskiej.
1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Promocja i dotyczy zakupów „Mystery Shopping” dokonanych na oficjalnej stronie internetowej marki Samarité www.samarite.eu.
1.5. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1.5.1. Strona Samarité – oficjalna strona internetowa marki Samarité pod adresem www.samarite.eu;
1.5.2. Sklep – sklep internetowy dostępny na Stronie Samarité;
1.5.3. Regulamin Promocji – niniejszy regulamin;
1.5.4. Promocja – możliwość zakupu produktu na zasadzie „Mystery Shopping” przez Klienta z oficjalnej Strony Samarité w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
1.5.5. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem, dokonująca zakupu produktu objętego promocją „Mystery Shopping” z oficjalnej Strony Samarité w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
1.5.6. Mystery Shopping – możliwość zakupu produktu zawierającego kosmetyk w postaci przedpremierowego Produktu marki Samarité o wartości 89,99zł brutto, który może być zakupiony przez Klienta; wysyłany przez Organizatora na adres wskazany przez Klienta z dostawą zrealizowaną według wybranych stawek znajdujących się na stronie Sklepu;
1.6. Umowa – umowa sprzedaży Mystery Shopping zawarta pomiędzy Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod numerem NIP: 9680876255, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Promocja nie dotyczy osób fizycznych, nabywających produkt w promocji Mystery Shopping w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. na fakturę; w przypadku żądania wystawienia faktury, zamówienie traci uprawnienie do udziału w Promocji).

2. Zasady udziału w Promocji
2.1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Mystery Shopping występuje jako jeden wariant w cenie 89,99 PLN dostępny w Sklepie Samarité.
2.3. Klient wybiera Mystery Shopping dodając produkt do koszyka w Sklepie Samarité i postępując zgodnie z dalszymi czynnościami opisanymi w Regulaminie Sklepu.
2.4. Koszt wysyłki pokrywa Klient według stawek wyznaczonych na stronie Sklepu.
2.5. Szczegółowy sposób zakupu Produktu opisany jest w Regulaminie Sklepu Samarité dostępnym pod adresem: https://samarite.eu/regulamin-sklepu-internetowego-samarite-eu/.

3. Zwroty Produktu oraz prawo odstąpienia
3.1. Zwrot produktu, czyli zwrot produktu kupionego w promocji „Mystery Shopping”, możliwy jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Samarité, dostępnego pod adresem: https://samarite.eu/regulamin-sklepu-internetowego-samarite-eu/.
3.2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: customercare@samarite.eu; lub pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa).
3.5. Klient może skorzystać z przygotowanego przez Sklep formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.
3.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3.7. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w puncie 6 Regulaminu stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38a ustawy o prawach konsumenta).
3.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w puncie 3 i następne Regulaminu Promocji, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem
3.9. Skutki odstąpienia od umowy:
3.9.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.9.2. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
3.9.3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3.9.4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3.9.5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.
3.9.6. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
3.9.7. Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:
4Values Sp. z o.o. ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków.
3.9.8. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru Klient powinien dołączyć do zwracanego towaru numer zamówienia. W przeciwnym wypadku proces zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy może ulec wydłużeniu.

4. Reklamacje dotyczące Towarów
4.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
4.2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
4.3. Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
4.3.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
4.3.2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
4.3.3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
4.3.4. Żądać usunięcia wady
4.4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres customercare@samarite.eu, pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa.
4.5. Klient może skorzystać z przygotowanego przez Sklep formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.
4.6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres 4Values Sp. z o.o. ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków
4.7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
4.8. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: customercare@samarite.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa. Samarite zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
4.9. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres Sklepu: www. samarite.eu, 4Values Sp. z o.o. ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
4.10. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
4.11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
4.11.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
4.11.2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj.
4.11.3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
4.11.4. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
4.11.5. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: customerservice@samarite.eu. Tytuł e-maila: Reklamacja: Promocja “Mystery Shopping”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Zeme Pharm Al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Klient zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Klienta na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

6. Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
6.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zeme Pharm”, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 REGON: 30028148 NIP: 9680876255.
6.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: anna.mrowinska@zemepharm.com Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Aleja Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00 – 580 Warszawa.
6.4. Administrator celem przeprowadzenia Promocji będzie przetwarzał dane w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
6.5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika Promocji w następujących celach:
a. przeprowadzenia Promocji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest wzięcie udziału w Promocji, przekazanie danych celem wysyłki towaru),
b. obsługi reklamacji – art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c. dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (dochodzenie/obrona roszczeń);
d. realizacji obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą, prowadzeniem Promocji – art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
e. prowadzenia badań, analiz, statystyk – art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty)
6.6. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, organizacją Promocji i jego promocją, wysyłką nagród a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi Promocji następujące prawa:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków Organizatora Promocji, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi wzięcia w nim udziału, zakupu towaru;
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania opartego na przesłance prawnie uzasadnionego interesu;
d. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
6.8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu Promocji, a po tym czasie:
6.8.1. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania przez Uczestnika Promocji,
6.8.2. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu Uczestnika Promocji wobec przetwarzania danych osobowych,
6.8.3. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
6.8.4. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach rozpatrzenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia złożonej reklamacji,
6.8.5. w zakresie danych osobowych służących realizacji obowiązków podatkowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
6.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w Promocji, w przypadku zakupu – wysłanie towaru.

7. Postanowienia Końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.samarite.eu/regulamin-promocji-mystery-shopping/ oraz w siedzibie Organizatora.
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
7.4. Organizator może dokonać zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków handlowych w zakresie Promocji objętych niniejszym Regulaminem lub istotnych zmian organizacyjnych.
7.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Sklepu Samarité, dostępny pod adresem: https://samarite.eu/regulamin-sklepu-internetowego-samarite-eu/.
7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sklepu Samarité zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i inne właściwe.

0
POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU