Samarité· 16.04.2021


Regulamin konkursu Samarité ,, Efekty Samarité vol 4”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą “ Efekty Samarité vol 4” (dalej: „Konkurs”) jest Zeme Pharm Anna Mrowińska., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 REGON 30028148 NIP: 9680876255 zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w dniach 16.04.2021 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego konkurs na profilu na Instagramie do 15.05.2021 r. do godziny 23.59.
1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Unii Europejskiej.
1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na stronie internetowej Samarité w zakładce https://samarite.eu/efektysamarite/
1.5. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Profil @samariteoriginal – oficjalny profil marki Samarité w serwisie społecznościowym Instagram
Regulamin – niniejszy regulamin;
Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www. samarite.eu
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram.com

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy spełnią poniższe warunki konkursowe:
a) Dodadzą minimum 2 zdjęcia na stronie internetowej: https://samarite.eu/efektysamarite/ Jedno przed lub na początku stosowania produktów Samarite, a drugie po minimum 10 dniach stosowania (może to być też dłuższy okres czasu). Zdjęcie może pokazywać dowolną część ciała, na której widoczny jest efekt stosowania produktów Samarite (oczywiście wykluczając miejsca intymne).
b) Zaznacza w formularzu zgłoszeniowym używany produkt na zaprezentowane na zdjęciach części ciała
Uczestnicy mogą dodać więcej niż dwa zdjęcia. Np. dodać kilka zdjęć efektów na danej części ciała lub tworząc kilka oddzielnych zgłoszeń na stronie internetowej z różnymi częściami twarzy lub ciała np. zdjęcie zmarszczek na twarzy, egzemy na rękach, suchości na stopie itp. Użytkownicy powinni każdorazowo zaprezentować efekt „przed” i „po” na tej samej części ciała lub twarzy. Np. jeśli pokazano okolice oczu w zdjęciu nr 1 – jako efekt należy dodać zdjęcie nr 2 tego samego obszaru.

Zdjęcia nie powinny być zmienione przez jakiekolwiek programy do obróbki zdjęć ani zmienione poprzez filtry.
Zdjęcia powinny być wykonane w miarę możliwości w podobnym świetle oraz zawierać na nich taki sam charakterystyczne element np. kolczyki, bluzka itp.
Zdjęcia mogą, ale nie muszą przedstawiać zdjęcia własnej osoby. Można wstawić fotografię osób trzecich.
Powinno być ich minimum dwa, ale może być więcej. Przykłady publikacji: zdjęcia czoła przed i po, zdjęcie strefy pod oczami przed i po, zdjęcie zmiany skórnej typu egzema przed i po, zdjęcie stóp (pięt) przed i po itp.2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.
2.4. Bez względu na ilość zamieszczonych zdjęć, ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz.
2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
2.8. Nagrody w konkursie:
10 nagród- w postaci pełnych zestawów kosmetyków Samarité. (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm)
100- pojedynczych pełnowymiarowych produktów Divine Cream

§ 3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu polega na:
a) Zaobserwowaniu profilu @samariteoriginal na Instagramie
b) Dodaniu poprzez formularz na stronie internetowej: https://samarite.eu/efektysamarite/ minimum 2 zdjęć z efektami stosowania produktów Samarite
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zdjęć, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania zdjęć, które:
• są obraźliwe;
• nawołują do agresji;
• obrażają osoby trzecie;
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• są wulgarne lub pokazują miejsca intymne
• naruszają prawa autorskie osób trzecich;
• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
• propagują spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin
3.4. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie Profilu @samariteoriginal z podaniem nicku autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej licencji na korzystanie z cytatu na następujących polach eksploatacji:
a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;
b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;
k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,
l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,
m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );
o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.
3.5. Nagrody zostaną przyznane 110 osobom, których zdjęcia zostaną uznane przez Organizatorów najlepsze.
3.6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
3.7. Zwycięzcy zostaną wybrani przez komisję.
3.8. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. O wyborze zestawu dla zwycięzcy decyduje Organizator.
3.9. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
3.10. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na profilu Instagram @samariteoriginal w formie Instastories w dniu 21.05.2021 r. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie Instagram zostaną poinformowane o wygranej mailowo.
4.2. Zwycięzca Konkursu w terminie do 24 godzin od opublikowania postu z wynikami, o którym mowa w pkt 4.1, jest zobowiązany przesłać za pomocą wiadomości prywatnej swoje dane adresowe
4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numerem telefonu
4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu dostarczenia nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: customercare@samarite.eu. Tytuł e-maila: Reklamacja: Konkurs “Efekty Samarite vol 4”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Zeme Pharm Al. Jana Sucha 3/2 00-580 Warszawa.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6.4. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7
Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.samarite.eu/regulamin-konkursu
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

0
POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU