Regulamin konkursu Samarité ,,Samarite x Katekijo”

Samarité· 14.08.2019

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu pod nazwą “ Samarite x Katekijo” (dalej: „Konkurs”) jest Zeme Pharm Anna Mrowińska., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 REGON 30028148 NIP: 9680876255 zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs trwa w dniach 15.08.2019 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego konkurs na profilu na Instagramie @katekijo do 18.08.2019 r. do godziny 23.59.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Unii Europejskiej.

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym Profilu marki Samarité  w portalu społecznościowym Instagram (@samariteoriginal oraz @katekijo ). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. 

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Profil @samariteoriginal – oficjalny profil marki Samarité w  serwisie społecznościowym Instagram

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram.com

 • 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Instagram  (zgodny z regulaminem portalu Instagram) i spełnią poniższe warunki konkursowe:

 1. a) posiadają konto na portalu Instagram
 2. b) zafolowują profil @samariteoriginal oraz @katekijo
 3. c) odpowiedzą na pytanie ,,Dlaczego akurat Ty powinnaś wygrać zestaw Samarite ” w komentarzu na profilu @katekijo oraz oznaczą w nim 1 osobę

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.

2.4. Bez względu na ilość zamieszczonych komentarzy,  ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz. 

2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. Nagrody w konkursie:

4 nagrody- codziennie wybierana jest jedna wygrana osoba :

Nagroda główna nr 1 Zestaw kosmetyków Samarité (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm)

Nagroda główna nr 2 Zestaw kosmetyków Samarité (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm) 

Nagroda główna nr 3 Zestaw kosmetyków Samarité (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm)

Nagroda główna nr 4 Zestaw kosmetyków Samarité (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm) 

 

 • 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu  polega na :

 1. a) Zafollowowaniu profili na Instagramie @samariteoriginal i @katekijo
 2. b) udzielenie odpowiedzi na pytanie ,, Dlaczego akurat Ty powinnaś wygrać zestaw Samarite ” w komentarzu na profilu @katekijo oraz oznaczą w nim 1 osobę

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach komentarzy, które:

 • są obraźliwe;
 • nawołują do agresji;
 • obrażają osoby trzecie;
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
 • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
 • naruszają prawa autorskie osób trzecich;
 • propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
 • propagują spożywanie alkoholu;
 • zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
 • zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
 • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, których autorzy:

 1. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 2. b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram
 3. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
 4. d) naruszają regulamin serwisu Instagram

3.5. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację komentarzy na stronie Profilu @samariteoriginal oraz @katekijo z podaniem nicku autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej licencji na korzystanie z cytatu na następujących polach eksploatacji:

 1. a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;
 2. b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
 3. c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
 4. d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 5. e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 6. f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
 7. g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
 8. h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
 9. i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;
 10. k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,
 11. l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,
 12. m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
 13. n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );
 14. o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.6. Nagrody zostaną przyznane 4 osobom, których komentarze zostaną uznane przez Organizatorów za najciekawsze, najbardziej kreatywne.

3.7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.

3.8. Codziennie do wygrania jest jeden zestaw produktów. Codziennie będą ogłaszane wyniki. Zwycięzcy zostaną wybrani przez komisję.  

3.9. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. O wyborze zestawu dla zwycięzcy decyduje Organizator.

3.10. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

3.11. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 • 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na profilu Instagram @katekijo oraz @samariteoriginal w formie Instastories

4.2. Zwycięzca Konkursu w terminie do 24 godzin od opublikowania postu z wynikami, o którym mowa w pkt 4.1,  jest zobowiązany przesłać za pomocą wiadomości prywatnej swoje dane adresowe  

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numerem telefonu

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu dostarczenia nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

 • 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: customerservice@samarite.eu. Tytuł e-maila: Reklamacja: Konkurs “SamaritexKatekijo”   . Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Zeme Pharm Al. Jana Sucha 3/2 00-580 Warszawa.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

 • 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

 • 7

Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.samarite.eu/regulamin-konkursu

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

0