Regulamin konkursu Samarité x Schatzii”

Samarité 05.08.2020

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Samarite x Schatzii.” (dalej: „Konkurs”) jest Zeme Pharm Anna Mrowińska., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 REGON 30028148 NIP: 9680876255 zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa w dniach 07.08.2020r. – 10.08.2020r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego konkurs na profilu portalu społecznościowego Instagram o nazwie @Schatzii
3. Miejscem konkursu jest terytorium Unii Europejskiej.
4 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym Profilu marki Samarité na serwisie społecznościowym Instagram (@samariteoriginal oraz @schatzii ). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.
5. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Profil @samariteoriginal – oficjalny profil marki Samarité w serwisie społecznościowym Instagram
b) Regulamin konkursu – niniejszy regulamin;
c) Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
d) Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
e) Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram.com

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadający pełną zdolność do czynności prawnych posiadający profil w serwisie Instagram (zgodny z regulaminem portalu Instagram) i spełnią poniższe warunki konkursowe:
a) Odpowiedzą na pytanie konkursowe: Bez jakiego produktu Samarité nie wyobrażasz sobie lata i dlaczego? Zaproś do konkursu jedną osobę,
Odpowiedzi należy dodać na swoim profilu w postaci umieszczenia komentarza pod postem konkursowym na profilu @schatzii.
b) obserwują profile o nazwach: @samariteoriginal i @schatzii na serwisie społecznościowym Instagram
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
3. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.
4. Bez względu na ilość zamieszczonych zgłoszeń, ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
8. Nagrody w konkursie:
Organizator przewiduje 2 nagrody w postaci jednego zestawu kosmetyków Samarité (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm ) oraz jedną nagrodę postaci jednego zestawu kosmetyków Samarité (Divine Cream, Divine Elixir, Supreme Balm) oraz torbę The Big Bag.

§ 3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych

1. Organizator, na podstawie przesłanych odpowiedzi w formie wskazanej w § 2 ust. 1 przez Uczestników Konkursu wyłoni 3 osoby, które otrzymają nagrody o których mowa w § 2 ust.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach komentarzy, które:
• są obraźliwe;
• nawołują do agresji;
• obrażają osoby trzecie;
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
• naruszają prawa autorskie osób trzecich;
• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
• propagują spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
d) naruszają regulamin serwisu Instagram
4. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację swojej pracy konkursowej na stronie Profilu @samariteoriginal oraz @Schatzii z podaniem nazwy profilu autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej licencji na korzystanie z cytatu na następujących polach eksploatacji:
a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;
b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;
k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,
l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,
m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );
o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.
5. Nagrody zostaną przyznane 3 osobom, których prace zostaną uznane przez Organizatorów za najciekawsze, najbardziej kreatywne.
6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
7. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. O wyborze zestawu dla zwycięzcy decyduje Organizator.
8. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzach ani na nagrody innego rodzaju.
9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na profilu Instagram @Schatzii oraz @samariteoriginal w formie Instastories do dnia 12.08.
2. Zwycięzca Konkursu w terminie do 24 godzin od opublikowania postu z wynikami, o którym mowa w pkt 4.1, jest zobowiązany przesłać za pomocą wiadomości prywatnej swoje dane adresowe
3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numerem telefonu.
4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu dostarczenia nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: customerservice@samarite.eu. Tytuł e-maila: Reklamacja: Konkurs “Samarite x Schatzii”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Zeme Pharm Al. Jana Sucha 3/2 00-580 Warszawa.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zeme Pharm”, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 REGON 30028148 NIP: 9680876255.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: anna.mrowinska@zemepharm.com Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00 – 580 Warszawa.
4. Administrator celem przeprowadzenia Konkursu będzie przetwarzał dane w postaci: nazwa profilu w serwisie Instagram oraz wizerunek, a w przypadku zwycięzców także: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika Konkursu w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu, ustalenia prawa do nagród, ich przyznania, przekazania ich Laureatom Konkursu, opublikowania wyników Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest wzięcie udziału w Konkursie, przekazanie danych celem wysyłki nagrody)
b) obsługi reklamacji – art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (dochodzenie/obrona roszczeń);
d) realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród, prowadzeniem Konkursu – art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
e) prowadzenia badań, analiz, statystyk – art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty)
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, organizacją Konkursu i jego promocją, wysyłką nagród a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi Konkursu następujące prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków Organizatora Konkursu, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi wzięcia w nim udziału, otrzymania nagrody.
b) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania opartego na przesłance prawnie uzasadnionego interesu;
d) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu Konkursu, a po tym czasie:
a) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody– do czasu jej odwołania przez Uczestnika Konkursu,
b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu Uczestnika Konkursu wobec przetwarzania danych osobowych,
c) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
d) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach rozpatrzenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia złożonej reklamacji,
e) w zakresie danych osobowych służących realizacji obowiązków podatkowych –do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie, w przypadku Laureatów – wysłanie nagrody.

§ 7
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.samarite.eu/regulamin-konkursu-2
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

0
POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU